Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

ΠΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ;

Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται σε δύο στάδια:
α) με κατάθεση σε έντυπη μορφή στο διάστημα των εγγράφων -όπως αναφέρονται στην προκήρυξη- στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13Α, ισόγειο (τηλέφωνο: 210 3688013), ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας). Τα έγγραφα αυτά δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους.
β) με αποστολή στο email: msc-snspe@primedu.uoa.gr, τριών εγγράφων από αυτά που κατατέθηκαν στη Γραμματεία και συγκεκριμένα: i) Αίτηση συμμετοχής (τη συμπληρώνετε ηλεκτρονικά), ii) Βιογραφικό Σημείωμα (το συμπληρώνετε ηλεκτρονικά) και iii) σύντομο Υπόμνημα αυτοπαρουσίασης (personal statement).

Το δεύτερο στάδιο αποτελεί απαραίτητη συμπληρωματική διαδικασία και δεν αντικαθιστά την υποβολή του συνολικού φακέλου υποψηφιότητας, σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.