Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικάΔιδ. ώρεςECTS
Ψυχοκοινωνική Υγεία και Αγωγή
[Psychosocial Health and Education]
367,5
Παιδαγωγική Ψυχολογία
[Educational Psychology]
367,5
Ζητήματα Εκπαιδευτικής Νευροεπιστήμης
[Issues of Educational Neuroscience]
367,5
Συστημική Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
[Systemic Counseling in the School Community and in Adult Education]
367,5
Κοινωνικοπαιδαγωγικές Εφαρμογές στη Συμπεριληπτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
[Inclusive and Intercultural Education from a Socialpedagogical Perspective]
367,5
Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις και Δυναμική ομάδων
[Communication, Interpersonal Relations and Group Dynamics]
367,5
Κοινωνική Νευροεπιστήμη και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία
[Social Neuroscience and Creativity in Education and Society]
367,5
Κοινωνική Παιδαγωγική και Δημοκρατική Εκπαίδευση
[Social Pedagogy and Democratic Education]
367,5
Επιστημολογία των Επιστημών της Αγωγής
[Epistemology of Education]
367,5
Δίκτυα Συνεργασίας Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας
[School, Family and Community CollaborativeNetworks]
367,5
Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή και Ανάπτυξη
[Social and Emotional Education and Development]
367,5
Σε κάθε διετή κύκλο σπουδών επιλέγονται από την Ε.Δ.Ε. δύο (2) μαθήματα από τα παραπάνω. Κάθε μάθημα διδάσκεται 36 ώρες, συνολικά και αντιστοιχούν σε καθένα 7,5 ECTS