Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή

ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(με τη συνεργασία Τμημάτων και Σχολών του Ε.Κ.Π.Α.
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιατρικής Σχολής
και Τμήματος Βιολογίας)

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
(SOCIAL NEUROSCIENCE, SOCIAL PEDAGOGY AND EDUCATION)

(ακαδημαϊκού έτους 2021-2022)


Συνοδευτικά δικαιολογητικά αίτησης:

  1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS
  2. Σύντομο υπόμνημα αυτοπαρουσίασης
  3. Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με βαθμό πτυχίου
  5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  7. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (με ονοματεπώνυμο πίσω)
  8. Άλλα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στην Προκήρυξη

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η προθεσμία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητάς σας είναι έως 12/09/2021.

Ο φάκελος υποψηφιότητας, με την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα πρέπει να υποβληθεί  ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος με χρήση του κωδικού σας στο taxisnet, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr (επιλέγετε το πεδίο 05 Αίτηση Εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών).

Επιπλέον, αφού αποστείλετε, μέσω taxisnet και eprotocol, τον φάκελο υποψηφιότητάς σας στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. θα πρέπει, υποχρεωτικά, να στείλετε και στο email: msc-snspe@primedu.uoa.gr του ΔΠΜΣ, τρία μόνο από τα έγγραφα του φακέλου και συγκεκριμένα:  1) Την Αίτηση συμμετοχής, 2) το Βιογραφικό Σημείωμα και  3) το σύντομο Υπόμνημα αυτοπαρουσίασης (personal statement).

Αυτή η ηλεκτρονική αποστολή μέρους του φακέλου υποψηφιότητάς σας στο ως άνω email του ΔΠΜΣ είναι συμπληρωματική αλλά και υποχρεωτική διαδικασία, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποβολή υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ και δεν αντικαθιστά την υποχρεωτική υποβολή (μέσω taxisnet και eprotocol) του συνολικού φακέλου υποψηφιότητάς σας, στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.